+48 957 230 664

Szkoła Podstawowa

W tym miejscu umieszczamy informacje z działalności naszej szkoły.

 

Prywatna Szkoła Podstawowa
o Profilu Artystycznym
jest prowadzona przez s.c.
A. Iwaszkiewicz, B. Gołacka.

 

Organizacja pracy w szkole
1.  Kształcenie w klasach 0 — VIII.
2.  Nauka w klasach 12 — 16 osobowych.
3.  Zapewniona opieka w godz. 7.45 — 16.30
4.  Możliwość wykupienia obiadu w stołówce szkolnej.

 

Program edukacyjno-wychowawczy
1. Szkoła zapewnia pełny rozwój dziecka  z uwzględnieniem strefy intelektualnej, fizycznej i artystycznej.
2. Szkoła realizuje obowiązkowe podstawy programowe kształcenia ogólnego zatwierdzone przez MEN.
3. Dodatkowo Szkoła realizuje autorskie programy nauczania z zakresu muzyki, tańca i plastyki.
4. Uczniowie zdobywają i poszerzają swoją wiedzę, a także rozwijają umiejętności na zajęciach edukacyjnych oraz na dodatkowych lekcjach:
– języka angielskiego,
– elementów informatyki,
– nauki pływania,
– umuzykalnienia z rytmiką i w kołach zainteresowań (kl. IV – VI).
W zależności od posiadanych predyspozycji i uzdolnień artystycznych, wszyscy uczniowie biorą udział w zajęciach jednego z profili:

• Profil Plastyczny

– rysunek,
– malarstwo,
– grafika,
– rzeźba w materiałach szkolnych.

• Profil Baletowy

– taniec ludowy,
– taniec klasyczny,
– taniec współczesny,
– umuzykalnienie,
– gra na fortepianie.

 

 

Współpraca za zagranicą
1. Wymiana uczniów pomiędzy szkołami w Niemczech, Irlandii i Francji w formie edukacyjnych spotkań i dialogu z innymi.
2. Warsztaty plastyczno-taneczne za granicą (Niemcy, Czechy i inne)
3. Koncerty taneczne i wystawy plastyczne.

 

Baza szkolna
1. Szkoła funkcjonuje w budynku przy ul. Cegielskiego 1.
2. Szkoła dysponuje:

– salą lekcyjną dla każdego oddziału,
– pracownią plastyczną,
– salą baletową,
– salą gimnastyczną,
– pracownią komputerową.

 

Kadra Nauczycielska
1. Wszyscy nauczyciele posiadają wyższe wykształcenie i nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego.
2. Zajęcia z przedmiotów artystycznych prowadzą specjaliści o uznanych osiągnięciach artystycznych i pedagogicznych.
3. Nauczyciele stale współpracują z rodzicami uczniów tworząc atmosferę rzetelnej pracy, życzliwości i przyjaźni wspierając rozwój każdego ucznia.